Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Datoteka oddanega prispevka je v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF ali WordPerfect dokumenta.
  • Kjer je možno, so objavljene DOI ali URL povezave do literature.
  • Besedilo ima enojni razmak; uporabljena pisava je velikosti 12 točk; za poudarjene besede uporabite stil poševno, podčrtano le za URL povezave; in vse ilustracije, slike in tabele so na pravih mestih v besedilu, namesto na kupu na koncu besedila.
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje.

Smernice za avtorje

Navodila avtorjem za pripravo prispevka

Vrste člankov

V Reviji za zdravstvene vede objavljamo izvirne znanstvene članke, pregledne znanstvene članke, strokovne članke in študije primerov. Objavljamo tudi uvodnike, ki pa so praviloma vabljeni ter načrtovani skladno z vsebino tekoče številke revije.

Oblikovanje prispevka

Za oblikovanje prispevka priporočamo program MS Word in pisavo Times New Roman, velikost črk 12. Strani številčite od naslovne strani dalje, naslovi in podnaslovi v prispevku naj bodo jasno označeni. Uporaba okrajšav v besedilu je dovoljena, vendar jih je treba razložiti ob prvi uporabi v prispevku. Standardnih in uveljavljenih okrajšav v prispevku ni potrebno razlagati.
Celoten prispevek naj vsebuje: (1) naslovno stran, (2) članek (3) izjava o navzkrižju interesov (4) zahvala, (5) literatura in viri, (6) tabele in slike.

Prispevki

Uredniška politika rubrike

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi vpisani v tem spletišču se bodo striktno uporabljala le za navedene namene te revije in ne bodo predane nobeni tretji osebi.