Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Datoteka oddanega prispevka je v formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF ali WordPerfect dokumenta.
  • Kjer je možno, so objavljene DOI ali URL povezave do literature.
  • Besedilo ima enojni razmak; uporabljena pisava je velikosti 12 točk; za poudarjene besede uporabite stil poševno, podčrtano le za URL povezave. Vse ilustracije, slike in tabele so na pravih mestih v besedilu (niso zbrane na koncu besedila).
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje.

Smernice za avtorje

Navodila avtorjem za pripravo prispevka

Vrste člankov

V Reviji za zdravstvene vede objavljamo kakovostne izvirne in pregledne znanstvene članke, študije primerov in strokovne članke, ki prispevajo k razvoju znanstvenih disciplin na področju zdravstva, ustvarjanju novega znanja, poglabljanju obstoječega znanja ter integraciji posameznih disciplin, ki prispevajo k holistični in k pacientu usmerjeni obravnavi. Objavljamo tudi uvodnike, ki pa so praviloma vabljeni ter načrtovani skladno z vsebino tekoče številke revije.

Oblikovanje prispevka

Prispevki naj bodo oblikovani skladno z Navodili za avtorje.

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi vpisani v tem spletišču se bodo striktno uporabljala le za navedene namene te revije in ne bodo predane nobeni tretji osebi.