Mnenje staršev glede predelave senzornih prilivov pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti

Avtorji

  • Aleks Anton Turel
  • Nevenka Gričar Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • Tanja Černe Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.150

Ključne besede:

nevrotipični otroci, otroci z ADHD, senzorna integracija, delovna terapija

Povzetek

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti se srečujejo s težavami z izvedbo različnih okupacij, ki so domena delovnoterapevtske obravnave. Ena od potencialnih ovir za izvedbo okupacij so lahko tudi težave s predelavo senzornih prilivov. V raziskavi smo s pomočjo Vprašalnika o otrokovi
predelavi senzornih prilivov za šolske otroke ugotavljali, ali se predelava senzornih prilivov in vedenjski odzivi nanje po mnenju staršev razlikujejo med otroki z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti in nevrotipičnimi otroki. V raziskavo je bilo vključenih 62 staršev nevrotipičnih otrok in 42 staršev otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, starih od 6 do 9 let. Med skupinama se je pokazala statistično značilna razlika
na skupni lestvici in večini podlestvic (Ideje in načrtovanje gibanja, Dotik, Zavedanje telesa, Sluh ter Vonj in okus). Navedene raziskovalne ugotovitve se skladajo z ugotovitvami drugih podobnih raziskav, katerih glavni vir podatkov so prav tako starši.

Literatura

American Occupational Therapy Association (2020). Occupational therapy practice framework: Domain & Process 4th Edition. AOTA Press.

APA - American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TM. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Ayres, A. J. (2005). Sensory Integration and the Child: understanding hidden sensory challenges (3rd ed.). Los Angeles: Western Psychological services.

Barkley, R. A. (2006). ADHD: Nature, course, outcomes, and comorbidity. Dostopno na: https://www.continuingedcourses.net/active/courses/course082.php (pridobljeno 18. 4. 2022).

Bazyk, S. (2011). Mental health promotion, prevention and intervention with children and youth: a guiding framework for occupational therapy. Bethesda: AOTA Press.

Cermak, S. A. in May - Benson, T. A. (2020). Praxis and Dyspraxia. V: Bundy A. C. in Lane S. J. (ur.). Sensory integration: theory and practice (str. 115‒159). F. A. Davis company.

Cheung, P. P. P. in Siu, A. M. H. (2009). A comparison of patterns of sensory processing in children with and without developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 30(6), 1468‒1480. https://doi.org/10.1016/J.RIDD.2009.07.009

Černe, T. (2016). Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.

Dunn, W. (1999). Sensory profile: User's manual. San Antonio: Psychological Corporation. https://doi.org/10.1037/t15155-000

Dellapiazza, F., Michelon, C., Vernhet, C. idr. (2021). Sensory processing related to attention in children with ASD, ADHD, or typical development: results from the ELENA cohort. European Child and Adolescent Psychiatry, 30(2), 283‒291. https://doi.org/10.1007/S00787-020-01516-5

Gardner, D. M. in Gerdes, A. C. (2015). A review of peer relationships and friendships in youth with ADHD. Journal of Attention Disorders, 19(10), 844‒855. https://doi.org/10.1177/1087054713501552

Gričar, N. in Kovačič, A. (2020). Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI): priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.

Heale, R. in Forbes, D. (2013). Understanding triangulation in research. Evidence-Based Nursing, 16(4), 98. https://doi.org/10.1136/eb-2013-101494

IBM - International Business Machines Corporation (2021). IBM SPSS software. Dostopno na: https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software (pridobljeno 29. 4. 2022).

Jogia, J., Sharif, A. H., Nawaz, F. A. idr. (2022). Comorbidities associated with Attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents at a Tertiary care setting. Global Pediatric Health, 9, 1‒11. https://doi.org/10.1177/2333794X221076607

Little, L. M., Dean, E., Tomchek, S. idr. (2017). Sensory processing patterns in Autism, Attention deficit hyperactivity disorder, and typical development. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 38(3), 243‒254. https://doi.org/10.1080/01942638.2017.1390809

Mangeot, S. D., Miller, L. J., McIntosh, D. N. idr. (2001). Sensory modulation dysfunction in children with attention-deficit-hyperactivity disorder. Developmental Medicine and Child Neurology, 43(6), 399‒406. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2001.tb00228.x

May - Benson, T. A. in Koomar, J. A. (2007). Identifying gravitational insecurity in children: A pilot study. The American Journal of Occupational Therapy, 61(2), 142‒147. https://doi.org/10.5014/AJOT.61.2.142

Mayer, J. L. (2017). The relationship between autistic traits and atypical sensory functioning in neurotypical and ASD adults: A spectrum approach. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(2), 316‒327. https://doi.org/10.1007/S10803-016-2948-5

Microsoft Corporation (2016). Microsoft Excel. Dostopno na: https://products.office.com/sl-si/excel (pridobljeno dne 29. 4. 2022).

Miller, L. J. (2006). Sensational kids: Hope and help for children with Sensory Processing disorder. New York: Penguin Group

Mokobane, M., Pillay, B. J. in Meyer, A. (2019). Fine motor deficits and attention deficit hyperactivity disorder in primary school children. South African Journal of Psychiatry, 25(1), 1‒7. https://doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v25i0.1232

Nielsen, S. K., Kelsch, K. in Miller, K. (2017). Occupational therapy interventions for children with Attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review. Occupational Therapy in Mental Health, 33(1), 70‒80. doi: https://doi.org/10.1080/0164212X.2016.1211060

Panagiotidi, M., Overton, P. G. in Stafford, T. (2017). The relationship between ADHD traits and sensory sensitivity in the general population. Comprehensive psychiatry, 80, 179‒185. doi: https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2017.10.008

Parham, D. L., Ecker, C., Miller Kuhaneck, H. idr. (2007). Sensory processing measure: manual. Los Angeles: Western Psychological services. https://doi.org/10.1037/t49671-000

Parham, D. L. in Mailloux, Z. (2010). Sensory integration. V: Case - Smith J. in O'Brien, J. C. (ur.). Occupational therapy for children (str. 325‒372). Mosby.

Parham, D. L. in Cosbey, J. (2020). Sensory integration in everyday life. V: Bundy A. C. in Lane S. J. (ur.). Sensory integration: theory and practice 3rd ed. (str. 21‒36). F.A. Davis company.

Prudhomme White, B. in Mulligan, S. E. (2005). Behavioral and physiologic response measures of occupational task performance: A preliminary comparison between typical children and children with attention disorder. The American Journal of Occupational Therapy, 59(4), 426‒436. https://doi.org10.5014/ajot.59.4.426

Pfeiffer, B., Daly, B. P., Nicholls, E. G. idr. (2015). Assessing sensory processing problems in children with and without attention deficit hyperactivity disorder. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 35(1), 1‒12. doi: https://doi.org/10.3109/01942638.2014.904471

Rifilwe Pila - Nemutandani, G., Hons, B. in Meyer, A. (2018). Gross motor skills in children with Attention deficit hyperactivity disorder. South African Journal of Occupational Therapy, 48(3), 19‒23. doi: https://doi.org/10.17159/2310-3833/2017/vol48n3a4

Sanz - Cervera, P., Pastor - Cerezuela, G., González - Sala, F. idr. (2017). Sensory processing in children with autism spectrum disorder and/or attention deficit hyperactivity disorder in the home and classroom contexts. Frontiers in Psychology, 8(1‒12). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01772

Shimizu, V. T., Bueno, O. F. A. in Miranda, M. C. (2014). Sensory processing abilities of children with ADHD. Brazilian Journal of Physical Therapy, 18(4), 343‒352. doi: https://doi.org/10.1590/BJPT-RBF.2014.0043

Sočan, G. (2021). Psihometrična analiza s programom R [Univerzitetni učbenik] (1th ed.). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Thapar, A. in Cooper, M. (2016). Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet, 387, 1240‒1250. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00238-X

Yochman, A., Parush, S. in Ornoy, A. (2004). Responses of preschool children with and without ADHD to sensory events in daily life. American Journal of Occupational Therapy, 58(3), 294‒302. https://doi.org/10.5014/ajot.58.3.294

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Turel, A. A., Gričar, N., & Černe, T. (2023). Mnenje staršev glede predelave senzornih prilivov pri otrocih z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(2), 16–31. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.150

Številka

Rubrike

Prispevki