Opolnomočenje pacientov z antifosfolipidnim sindromom za samokontrolo in samovodenje antikoagulacijskega zdravljenja

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v11i1.153

Ključne besede:

antikoagulacijsko zdravljenje, zdravstvena vzgoja, edukacija, opolnomočenje, antifosfolipidni sindrom, samokontrola, samovodenje

Povzetek

Opolnomočenje je temeljnega pomena za paciente z antifosfolipidnim sindromom, za njihovo razumevanje bolezni in za varno ter učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje. Strukturirana edukacija, ki je del zdravstvene vzgoje, lahko izboljša opolnomočenje pacienta in ga usposobi za izvajanje samokontrole in samovodenja antikoagulacijskega zdravljenja v domačem okolju. Namen raziskave je bil, da se ugotovi stopnja opolnomočenosti pacientov o antikoagulacijskem zdravljenju na osnovi znanja, ki so ga pridobili v procesu zdravstvene vzgoje na primarni in sekundarni ravni. V raziskavo smo vključili 192 pacientov z antifosfolipidnim sindromom, ki so vodeni v antikoagulacijskih ambulantah. Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Pri pacientih smo ocenili stopnjo opolnomočenja in jih razdelili v štiri kategorije. Ugotovili smo, da je porazdelitev pacientov v kategorije med primarno in sekundarno ravnjo obravnave povsem primerljiva. Raziskava je potrdila, da pacienti tako na primarni kot sekundarni ravni izkazujejo visoko stopnjo opolnomočenja in interes za opolnomočenje za izvajanje samokontrole in samovodenja antikoagulacijskega zdravljenja.

Literatura

Ambrož, A. (2010). Diabetično stopalo. V E. Kavaš (ur.), Medicinske sestre zagotavljamo varnost in uvajamo novosti pri obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji: strokovni seminar, Murska sobota, 19. April 2010 (str. 49‒51). Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja.

Anderson, M. R. in Funnell, M. M. (2010). Patient empowerment: Myths and mis conceptions. Patient Education and Counseling, 79(3), 277‒282. https://doi.org/10.1016/j.pec.2009.07.025

Angelmar, R. in Berman, P. C. (2007). Patient emprowerment and efficient health outcomes. European Health Management Association.

Asimakopoulou, K., Newton, P., Sinclair, A. J. in Scambler, S. (2012). Health care professionals understanding and day-to-day practice of patient empowerment in diabetes; time to pause for thought? Diabetes Research and Clinical Practice, 95, 224‒229. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.005

Connock, M., Stevens, C., Fry-Smith, A., Jowett, S., Fitzmaurice, D., Moore, D. idr. (2007). Clinical effectiveness and cost-effectiveness of different models of managing long-term oral anticoagulation therapy: a systematic review and economic modelling. Health Technology

Assessment, 11(38), 1‒6. https://doi.org/10.3310/hta11380

Cooper, H., Booth, K. in Gill, G. A. (2008). A trial of empowerment-based education in type 2 diabetes-global rather than glycaemic benefits. Diabetes Research and Clinical Practice, 82(2), 165‒171. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2008.07.013

Človekove pravice v zvezi z biomedicino: Oviedska konvencija in dodatni protokoli. (2009). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Oviedska-konvencija-in-protokoli-MZ.pdf

Dolinar, Š. (2016). Proces opolnomočenja bolnika s sladkorno boleznijo skozi oči medicinske sestre. V K. Peklaj (ur.), Razvoj znanja je nenehno napredovanje proti cilju, čeprav se ves čas izmika: zbornik predavanj: 5. endokrinološki kongres zdravstvene nege, Portorož, 6. do 8. oktober 2016 (str. 23‒26). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.

Flores-Luevano, S., Pacheco, M., Shokar, G. S., Dwivedi, A. K. in Shokar, N. K. (2020). Impact of a culturally tailored diabetes education and empowerment program in a Mexican American population along the US/Mexico border: A Pragmatic Study. Journal of Clinical Medicine Research, 12(8), 517‒529. https://doi.org/10.14740/jocmr4273

Garcia-Alamino, J. M., Ward, A. M., Alonso-Coello, P., Perera, R., Bankhead, C., Fitzmaurice, D. in Heneghan, C. J. (2010). Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. Cochrane Database System Reviev, 14(4), 1‒3. https://doi.org/10.1590/S1516-31802010000400015

Gianini, A., Bratina, N., Zurc, J. in Smodiš, M. (2018). Uspešnost edukacijskega programa pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. V A. Kvas (ur.), Javno zdravje: zbornik prispevkov z recenzijo: 10. študentska konferenca zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 18. maj, 2018. (str. 184‒192). Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta.

Grogan, A., Coughlan, M., Prizeman, G., OConnell, N., OMahony, N., Quinn, K. idr. (2017). The patients’ perspective of international normalized ratio self-testing, remote communication of test results and confidence to move to self-management. Journal of Clinical Nursing, 26, 4379–4389. https://doi.org/10.1111/jocn.13767

Hibbard, J. H., Mahoney, E. R., Stockard, J. in Tusler, M. (2005). Development and testing of a short form of the patient activation measure. Health Services Research, 40(6), 1918‒1930. https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2005.00438.x

Hrovat Bukovšek, A. (2017). Osveščenost pacientov o antikoagulacijskem zdravljenju. Journal of Health Sciences, 4(1), 108‒126.

Hrovat Bukovšek, A. (2021). Antifosfolipidni sindrom. Navodila in priporočila pacientom za varno in učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje. Društvo internistov savinjske regije in Celje (DISC).

Hrovat Bukovšek, A. (2023). Edukacijski model za izboljšanje opolnomočenja pacientov na antikoagulacijskem zdravljenju [Doktorska disertacija, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede].

Janjoš, T., Klavs, J., Kosmlina Novak, V., Peternej, K., Peklaj, K., Poljanec Bohnec, M. idr. (2012). Kurikulum za edukacijo o oskrbi odraslih bolnikov s sladkorno boleznijo. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. (2014). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Koščak Tivadar, B. in Filej, B. (2015). Empowerment of the patient to increase healthcare treatment quality. https://www.researchgate.net/publication/277952477_Empowerment_of_the_Patient_to_Increase_Healthcare_Treatment_Quality

Lesar, I. in Peček-Čuk, M. (2008). Pojem »edukacija« – rešitev ali poglobitev zadreg pri opredeljevanju vzgoje in izobraževanja. V P. Javrh (ur.), Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje (str. 95‒107). Pedagoški inštitut.

Li, T., Wu, H. M., Wang, F. Huang, C. Q., Yang, M. idr. (2011). Education programmes for people with diabetic kidney disease. Cochrane Database of Sysematict Reviews, 15(6), CD007374. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007374.pub2

Madmoli, M., Madmoli, M., Aliabad, M. A., Khodadadi, M. in Ahmadi, F. P. (2019). A systematic review on the impact of empowerment in improving self-care behaviors and some other factors in diabetic patients. International Journal of Health and Biological Sciences, 2(1), 11‒16. https://doi.org/10.22259/2637-5362.0301002

Mandič, S. (2015). Opolnomočenje kot nova paradigma spreminjanja družbe in potencial v Sloveniji. Teorija in praksa, 52(5), 825–843.

Marjanović, I. (2016). Sistematični pregled in metaanaliza samovodenja in samokontrole antikoagulacijskega zdravljenja z antagonisti vitamina K [Magistrsko delo, Fakulteta za farmacijo].

McKee, G., Grogan, A., Coughlan, M., Prizeman, G., O’Connell, N., O’Mahony, N., Quinn, K. in McKee, G. (2017). The patients perspective of self testing while on warfarin therapy. European Heart Journal, 38(1). https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx504.P2984

Ministrstvo za zdravje. (2016). Predlog modela edukacije za sladkorno bolezen. V K. Peklaj, (ur.), Razvoj znanja je nenehno napredovanje proti cilju, čeprav se ves čas izmika: zbornik predavanj: 5. endokrinološki kongres zdravstvene nege, Portorož, 6. do 8. oktober 2016 (str. 11‒22). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji.

Moguoe, A., Omenka, C. O., Hatem, M. in Defo, B. K. (2020). Effectiveness of interventions based on patient empowerment in the control of type 2 diabetes in sub-Saharan Africa: A review of randomized controlled trials. Endocrinology Diabetes & Metabolism. https://doi.org/10.1002/edm2.174

Naik, A. D., Teal, C. R., Rodriguez, E. in Haidet, P. (2011). Knowing the ABCs: a comparative effectiveness study of two methods of diabetes education. Patient Education and Counseling, 85(3), 383‒389.

Obamiro, K. O., Chalmers, L. in Bereznicki, L. R. E. (2016). Development and validation of an oral anticoagulation knowledge tool (AKT). PLoS ONE, 11(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158071.

Pajnkihar, M. (2012). Modeli in kriteriji za analizo in vrednotenje teorij zdravstvene nege. V B. Skela-Savič (ur.), Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, povezovanje in multiprofesionalno povezovanje: zbornik prispevkov: 5. Mednarodna zdravstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, Ljubljana, 7. in 8. junij 2012 (str. 77–85). Visoka šola za zdravstveno nego.

Poljanec Bohnec, M. (2013). Principi edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo. V S. Vujičić (ur.), Sladkorna bolezen: priročnik za zdravstvene delavce (str. 223–238). Slovensko osteološko društvo.

Pušnar, M. (2010). Ocena možnosti uvajanja samokontrole koagulacije krvi pri pacientih z različnimi bolezenskimi stanji [Diplomska naloga, Visoka šola za zdravstvo Izola].

Rihter, I., Lorber, M. in Kegl, B. (2019). Samoocena opolnomočenosti pacientov s kronično boleznijo. V T. Štemberger Kolnik, S. Majcen Dvoršak, A. Kvas in A. Prelec (ur.), Medicinske sestre in babice zagovornice zdravja za vse: zbornik prispevkov z recenzijo: 12. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju, 9. in 10. maj 2019 (str. 147‒152). Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Small, N., Bower, P., Chew-Graham, A. C., Whalley, D. in Protheroe, J. (2013). Patient empowerment in long term conditions: development and preliminary testing of a new measure. BMC Health Services Research, 13(263), 1‒15. https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-263

Sussex, F., Herne, D. in Scourfield, P. (2008). Advanced health and socila care for NVQ Level 4 and foundation degree. Ashford Colour Press. Ltd.

Tratnik, M. in Kvas, A. (2014). Zdravstvena vzgoja pacientov v Trombotični ambulanti Ajdovščina. V T. Štemberger Kolnik (ur.), Zdravstvena nega v javnem zdravju: zbornik prispevkov z recenzijo: 2. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, Izola, 31. januar, 2014 (str. 225‒233). Založba Univerze na Primorskem.

Ward, A., Tompson, A., Fitzmaurice, D., Sutton, S., Perera, R. in Heneghan C. (2015). Cohort study of Anticoagulation Self-Monitoring (CASM): a prospective study of its effectiveness in the community. British Journal of General Practice, 65(636), 428‒437. https://doi.org/10.3399/bjgp15X685633

Zimmerman, M. A. (2012). Empowerment theory psychological, organizational and community levels of analysis. https://www.researchgate.net/publication/232549776_Empowerment_Theorypdf

Prenosi

Objavljeno

2024-07-05

Kako citirati

Hrovat Bukovšek, A., & Filej, B. (2024). Opolnomočenje pacientov z antifosfolipidnim sindromom za samokontrolo in samovodenje antikoagulacijskega zdravljenja . Revija Za Zdravstvene Vede, 11(1), 39–56. https://doi.org/10.55707/jhs.v11i1.153

Številka

Rubrike

Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>