Identificirane negovalne diagnoze in intervencije zdravstvene nege pri starejših odraslih v patronažnem varstvu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v11i1.155

Ključne besede:

zdravstvena nega, načrt zdravstvene nege, domače okolje, prepoznava potreb, starejši odrasli, patronažna medicinska sestra

Povzetek

Oblikovanje načrta zdravstveno-negovalne obravnave starejših in ob tem uporaba negovalnih diagnoz ter na podlagi le-teh načrtovanje intervencij zdravstvene nege pripomore k oblikovanju kontinuirane v pacienta usmerjene zdravstvene nege. Študija raziskuje pojavnost negovalnih diagnoz in intervencij zdravstvene nege pri starejših odraslih v patronažnem zdravstvenem varstvu ter proučuje,
ali se incidenca razlikuje glede na življenjsko okolje, izobrazbo in spol. Za analizo arhivskih podatkov, zbranih v okviru projekta CoNSENSo, je bila uporabljena kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega pristopa k raziskovanju. Izveden je bil retrogradni pregled dokumentov, s katerim smo želeli pregledati izbor negovalnih diagnoz in intervencij zdravstvene nege, zbranih na vzorcu 732 starejših odraslih. Za identifikacijo negovalnih diagnoz je bila uporabljena klasifikacija po modelu NANDA. Pri prepoznavanju negovalne diagnoze obstajajo statistično pomembne razlike med pojavnostjo negovalnih diagnoz glede na stopnjo izobrazbe, spol in bivalno okolje (mesto/podeželje). Pridobljeni podatki potrjujejo pomembnost uporabe negovalnih diagnoz in načrtovanje intervencij zdravstvene nege za učinkovito vodenje obravnave pacienta v domačem okolju.

Literatura

Abdelkader, F. A., & Othman, W. N. E. (2017). Factors affecting implementation of nursing process: Nurses’ Perspective. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 6(3), 76–82. https://doi.org/10.9790/1959-0603017682

Araújo Morais, P. C., Freitas Mauricio, T., Pessoa Moreira, R., Gomes Guedes, N., Soares Chaves Rouberte, E., Freires Ferreira, J. D., & Alves de Lima, P. (2017). Nursing diagnosis of impaired physical mobility in elderly people at primary health care. International Archives of Medicine, 10. https://doi.org/10.3823/2305

Barrett, A., Terry, D. R., Lê, Q., & Hoang, H. (2016). Factors influencing community nursing roles and health service provision in rural areas: a review of literature. Contemp. Nurse, 52, 119–135. https://doi.org/10.1080/10376178.2016.1198234

Beard, J. R., Officer, A., de Carvalho, I. A., Sadana, R., Pot, A. M., Michel, J. P., Lloyd-Sherlock, P., Epping-Jordan, J. E., Peeters, G. M. E. E. (Geeske), Mahanani, W. R., Thiyagarajan, J. A., & Chatterji, S. (2016). The World report on ageing and health: A policy framework for healthy ageing. The Lancet, 387(10033), 2145–2154. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00516-4

de Carvalho, K. M., Silva, C. R. D. T., Figueiredo, M. do L. F., Nogueira, L. T., & Andrade, E. M. L. R. (2018). Intervenções educativas para promoção da saúde do idoso: Revisão integrativa. Acta Paulista de Enfermagem, 31(4), 446–454. https://doi.org/10.1590/1982-0194201800062

Cesari, M., Prince, M., Thiyagarajan, J. A., De Carvalho, I. A., Bernabei, R., Chan, P., GutierrezRobledo, L. M., Michel, J. P., Morley, J. E., Ong, P., Rodriguez Manas, L., Sinclair, A., Won, C. W., Beard, J., & Vellas, B. (2016). Frailty: an emerging public health priority. Journal of the American Medical Directors Association, 17(3), 188–192. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.12.016

Chaves, E. H. B., de Barros, A. L. B. L., & Marini, M. (2010). Aging as a related factor of the nursing diagnosis impaired memory: content validation. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 21(1), 14–20. https://doi.org/10.1111/j.1744-618X.2009.01140.x

Corselli-Nordblad, L., Strandell, H., European Commission, & Statistical Office of the European Union. (2020). Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU: 2020 edition. https://op.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_KS0220655ENN

de Lima Ferreira, G., de Oliveira Lopes, M. V., Montoril, M. H., Diniz, C. M., & Santana, R. F. (2019). Clinical validation of the nursing diagnosis of impaired memory in patients with a stroke. Japan Journal of Nursing Science, 16(2), 136–144. https://doi.org/10.1111/jjns.12220

de Souza, P. A., Avant, K. C., & Berndt, A. E. (2021). Nursing diagnoses of impaired memory and chronic confusion for older adults: Diagnostic content validation. Revista Brasileira de Enfermagem, 74(2), e20200370. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0370

Dellafiore, F., Caruso, R., Cossu, M., Russo, S., Baroni, I., Barello, S., Vangone, I., Acampora, M., Conte, G., Magon, A., Stievano, A., & Arrigoni, C. (2022). The state of the evidence about the family and community nurse: a systematic review. Int J Environ Res Public Health, 19(7), 4382. https://doi.org/10.3390/ijerph19074382

Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). Nursing care plans: Guidelines for individualizing client care across the life span (Edition 10). F. A. Davis Company.

Dos. Reis, K. M. C., & de. Jesus, C. A. C. (2015). Cohort study of institutionalized elderly people: Fall risk factors from the nursing diagnosis. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 23(6), 1130–1138. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0285.2658

Erden, S., Deniz, S., Arslan, S., & Yurtseven, Ş. (2018). Examination of nursing diagnoses levels in surgical diseases nursing lesson practices of nursing students. Van Medical Journal, 25(2), 108–112. https://doi.org/10.5505/vtd.2018.26213

Felix, L. G., Soares, M. J. G. O., Nóbrega, M. M. L., & Medeiros, F. A. L. (2013). Nursing diagnoses in patients with morbid obesity. Journal of Nursing Education and Practice, 3(12), 27. https://doi.org/10.5430/jnep.v3n12p27

Ferreira, A. R., Martins, S., Dias, C., Simões, M. R., & Fernandes, L. (2017). Behavioural and psychological symptoms: a contribution for their understanding based on the unmet needs model. European Psychiatry, 41(S1), S657–S657. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1105

Herdman, T. H., Kamitsuru, S., Lokar, K., Bradač, H., Cafuta, A., Mihelič Zajec, A., Zakšek, T., Petročnik, P., Klančnik-Gruden, M., Pajnkihar, M., Lubi, T., Sirk, D., Smolinger Galun, M., & Rebec, D. (2017). Negovalne diagnoze NANDA International: definicije in klasifikacija 2015‒2017. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Lenardt, M. H., Carneiro, N. H. K., Binotto, M. A., Willig, M. H., Lourenço, T. M., & Albino, J. (2016). Fragilidade e qualidade de vida de idosos usuários da atenção básica de saúde. Revista Brasileira de Enfermagem, 69(3), 478–483. https://doi.org/10.1590/0034-7167.2016690309i

Lima, A. M. N., Martins, M. M. F. da S., Ferreira, M. S. M., Coelho, A. R. N., Schoeller, S. D., & Parola, V. S. O. (2021). Nursing practice in the promotion of the elderly’s autonomy. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 55, e20210029. https://doi.org/10.1590/1980-220xreeusp-2021-0029

Lopez, R. P., & Hynes, H. P. (2006). Obesity, physical activity, and the urban environment: Public health research needs. Environmental Health, 5(1), 25. https://doi.org/10.1186/1476-069X-5-25

Marques-Vieira, C. M. A., de Sousa, L. M. M., Carias, J. F. de M. M., & Caldeira, S. M. A. (2015). Nursing diagnosis “impaired walking” in elderly patients: Integrative literature review. Revista Gaúcha de Enfermagem, 36(1), 104–111. https://doi.org/10.1590/1983-1447.2015.01.48602

Milavec Kapun, M., Rajkovič, V., Šušteršič, O., Drnovšek, R., & Rajkovič, U. (2022). Analiza koncepta samooskrbe – slovenski kontekst. Revija za zdravstvene vede, 9(2), 51–65. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i2.129.

Montoril, M. H., Lopes, M. V. O., Santana, R. F., Sousa, V. E. C., Carvalho, P. M. O., Diniz, C. M., Alves, N. P., Ferreira, G. L., Fróes, N. B. M., & Menezes, A. P. (2016). Clinical validation of the NANDA-I diagnosis of impaired memory in elderly patients. Applied Nursing Research, 30, 32–37. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.08.005

Othman, E. H., Alosta, M. R., Alshraideh, J. A., & Al Muhaisen, S. (2021). Nursing diagnoses among oncology patients in medical units: A retrospective study of patients’ records. E Cancer Medical Science, 15. https://doi.org/10.3332/ecancer.2021.1315

Ramšak Pajk, J., & Ljubič, A. (Eds). (2016). Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije ‒ Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Ribeiro, I. A., de. Lima, L. R., Volpe, C. R. G., Funghetto, S. S., Rehem, T. C. M. S. B., & Stival, M. M. (2019). Frailty syndrome in the elderly in elderly with chronic diseases in Primary Care. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 53, e03449. https://doi.org/10.1590/s1980-220x2018002603449

Rojas-Ocaña, M. J., Araujo-Hernández, M., Romero-Castillo, R., & García Navarro, E. B. (2021). Educational interventions by nurses in caregivers with their elderly patients at home. Primary Health Care Research & Development, 22, e26. https://doi.org/10.1017/S1463423621000086

Santos, P. H. F. dos, Stival, M. M., Lima, L. R. de, Santos, W. S., Volpe, C. R. G., Rehem, T. C. M. S. B., & Funghetto, S. S. (2020). Nursing diagnosis Risk for Falls in the elderly in primary health care. Revista Brasileira de Enfermagem, 73(3), e20180826. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0826

Secer, S., Karaca, A., & Department of Nursing, Biruni University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey. (2021). Evaluation of nurses’ perceptions of nursing diagnoses and their opinions regarding the application of nursing process. Florence Nightingale Journal of Nursing, 29(2), 229–238. https://doi.org/10.5152/FNJN.2021.20034

Statistični urad Republike Slovenije. (2022). Število in sestava prebivalstva. https://www.stat.si/statweb/Field/Index/

Štemberger Kolnik, T., Babnik, K., Žvanut, B., Pucer, P., & Šavle, M. (2017). V domačem okolju je staranje bolj kakovostno in lepše: evropski projekt CoNSENSo. In S. Majcen Dvoršak, T. Štemberger Kolnik, & A. Kvas (Eds.), Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni system: zbornik prispevkov z recenzijo: 11. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije: Brdo pri Kranju, 27. in 29. november 2017 (pp. 49‒55). https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/08/ZBORNIK-11.-KONGRESA-ZBORNICE-ZVEZE.pdf

Teixeira, C. C., Boaventura, R. P., Souza, A. C. S., Paranaguá, T. T. de B., Bezerra, A. L. Q., Bachion, M. M., & Brasil, V. V. (2015). Vital signs measurement: an indicator of safe care delivered to elderly patients. Texto & Contexto - Enfermagem, 24(4), 1071–1078. https://doi.org/10.1590/0104-0707201500003970014

Teles da Cruze, D., da Cruz, F. M., Ribeiro, A. L., da Veiga, C. L., & Leite, I. C. G. (2015). Associação entre capacidade cognitiva e ocorrência de quedas em idosos. Cadernos Saúde Coletiva, 23(4), 386–393. https://doi.org/10.1590/1414-462X201500040139

The Whoqol Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. Psychological Medicine, 28(3), 551–558. https://doi.org/10.1017/S0033291798006667

Tuinman, A., de Greef, M. H. G., Finnema, E. J., Nieweg, R. M. B., Krijnen, W. P., & Roodbol, P. F. (2020). The consistency between planned and actually given nursing care in long-term institutional care. Geriatric Nursing, 41(5), 564–570. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2020.03.001

Tuomikoski, A. M., Ruotsalainen, H., Mikkonen, K., Miettunen, J., & Kääriäinen, M. (2018). Development and psychometric testing of the nursing student mentors’ competence instrument (MCI): A cross-sectional study. Nurse Education Today, 68, 93–99. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.028

Young, C., Hall, A. M., Gonçalves-Bradley, D. C., Quinn, T. J., Hooft, L., van Munster, B. C., & Stott, D. J. (2017). Home or foster home care versus institutional long-term care for functionally dependent older people. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017(4). https://doi.org/10.1002/14651858.CD009844.pub2

Objavljeno

2024-07-05

Kako citirati

Štemberger Kolnik, T., Lamot, J., Ljubič, A., & Žvanut, B. (2024). Identificirane negovalne diagnoze in intervencije zdravstvene nege pri starejših odraslih v patronažnem varstvu. Revija Za Zdravstvene Vede, 11(1), 3–20. https://doi.org/10.55707/jhs.v11i1.155

Številka

Rubrike

Prispevki