Recenzentski postopek

1. Začetna ocena prispevka

 Vsak prispeli prispevek se v uredništvu najprej preveri, ali je pripravljen v skladu s smernicami Revije za zdravstvene vede. V primeru odstopanj so avtorji pozvani k ustreznim popravkom. Glavni in odgovorni urednik nato oceni, ali je prispevek v skladu z uredniško politiko in ali bi utegnil biti zanimiv za bralce revije. Če prispevek ne dosega minimalnih standardov znanstvene in jezikovne ustreznosti ga glavni in odgovorni urednik lahko zavrne še pred začetkom recenzentskega postopka, o čemer so avtorji obveščeni.

2. Recenzentski postopek

Po uspešno opravljenem začetnem pregledu članka glavni in odgovorni urednik prične z recenzentskim postopkom. Z ozirom na vsebino prispevka zaprosi recenzente za oceno članka. Recenzente izbere glede na njihovo strokovno kompetentnost za oceno vsebine in znanstvenosti članka. Članki so dvojno slepo ocenjeni, kar pomeni, da sta skriti identiteti avtorjev in recenzentov.

3. Recenzentsko mnenje

Recenzentovo delo je odgovorno in zahtevno. S svojimi predlogi in ocenami recenzenti prispevajo k večji kakovosti člankov, objavljenih v Reviji za zdravstvene vede.

Recenzenti morajo pri oceni članka upoštevati naslednje kriterije:

 • razumljivost prispevka
 • jezikovna ustreznost
 • strukturiranost prispevka
 • ustreznost naslova prispevka z ozirom na namen in vsebino
 • jasnost predstavitve problema in ciljev raziskovanja
 • sistematičnost metodologije raziskovanja
 • veljavnost rezultatov raziskave z ozirom na uporabljeno metodologijo
 • povezanost ugotovljenih rezultatov raziskave z drugimi raziskovalnimi dokazi v razpravi
 • ustreznost in sodobnost literature in virov ter njihovo citiranje in navajanje.

Recenzent se tudi opredeli:

 • ali se članek sprejme v predloženi obliki,
 • ali ga je potrebno dopolniti v skladu z navedenimi pripombami,
 • ali se zavrne.

Recenzent mora jasno navesti predloge za izboljšanje kakovosti prispevka ter se jasno obveže, da vsebine članka ne bo razmnoževal oziroma ne bo uporabil posameznih delov ali celotnega članka. Predlaga tudi tipologijo članka za njegovo vodenje v sistemu COBISS in oceno prispevka s predlogi in pripombami vrne na naslov revije.

Glavna in odgovorna urednica oceno pregleda in jo pošlje avtorjem. Avtorji popravljen prispevek vrnejo v dveh verzijah, kot čistopis in verzijo z vidnimi popravki (Track changes).

Končno odločitev o objavi članka sprejme glavna in odgovorna urednica.