Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi

samoocena vpliva izobraževanja in delovne dobe

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.124

Ključne besede:

kakovost, varnost, zdravstvena nega, samoocena zaposlenih

Povzetek

V zadnjih treh desetletjih si bolnišnice v slovenskem prostoru prizadevajo za zagotavljanje bolj učinkovite, varne, pravočasne, enake in k pacientom usmerjene zdravstvene obravnave z namenom ustvarjanja dobrih izidov zdravljenja. Zato je zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi ključno. Poznavanje samoocene zaposlenih je pomembno, saj lahko to vodi do sprememb izvajanja zdravstvene nege. Cilj te študije je ugotoviti, kako izvajalci zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Brežice samoocenjujejo vpliv izobrazbe in delovne dobe na zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi. Raziskava temelji na deskriptivni kvantitativni metodi dela z uporabo tehnike anketiranja. Rezultati so pokazali, da medicinske sestre v Splošni bolnišnici Brežice ne glede na stopnjo izobrazbe menijo, da izobrazba vpliva na zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege. Samoocena vpliva delovne dobe na zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege pa kaže, da se medicinske sestre ne strinjajo s trditvijo, da medicinske sestre z daljšo delovno dobo nudijo pacientu bolj kakovostno obravnavo, kot tudi z obratno trditvijo, da medicinske sestre z manj delovne dobe nudijo pacientu manj kakovostno obravnavo. 

Literatura

Ahačič, T. (2016). Kakovost in varnost v zdravstvu. Bled: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.

Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K. idr. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. BMJ, 344(7851), 17–20. https://doi.org/10.1136/bmj.e1717

Baghaei, T., Saleh Moghadam, A. in Seydi, M. (2004). Management principles and nursing managers. Iran Journal of Nursing, 17(40), 62–69.

Bechler, C. J., Tormala, Z. L. in Rucker. D. D. (2021). The Attitude–Behavior Relationship Revisited. Psychological science, 32(8), 1285–1297. https://doi.org/10.1177/0956797621995206

Conway, P. H., Mostashari, F. in Clancy, C. (2013). The future of quality measurement for improvement and accountability. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 309(21), 2215–2216. https://doi.org/10.1001/jama.2013.4929

Davis, B. A., Kiesel, C. K., McFarland, J. idr. (2005). Evaluating instruments for quality: Testing convergent validity of the consumer emergency care satisfaction scale. Journal of Nursing Care Quality, 4(20), 364–368. https://doi.org/10.1097/00001786-200510000-00013

Di Giulio, P., Finetti, S., Giunco, F. idr. (2019). The impact of nursing homes staff education on end-of-life care in residents with advanced dementia: a quality improvement study. Journal of Pain & Symptom Management, 57(1), 93–99. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.10.268

Dimitriadou - Panteka, A., Koukourikos, K. in Pizirtzidan, E. (2014). The Concept of Self-Esteem in Nursing Education and its Impact on Professional Behaviour. International Journal of Caring Sciences, 7(1), 6–11.

Gorton, V. in De Smet, S. (2006). Does learning outcome=Competency? V: Zbornik abstraktov 6th European conference of Nurse Educators, October 5–6, 2006. Paris – Paris: FINE: Comité d′Entente des Formations Infirmieres et Cadres.

Kadivec, S., Skela Savič, B., Kramar, Z. idr. (2013). Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2020. Obzor Zdrav Nege, 47(1), 97–112.

Kunaviktikul, W., Anders, R. L., Srisuphan, W. idr. (2001). Development of quality of nursing care in Thailand. Journal of Advanced Nursing, 6(36), 776–784. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.02039.x

Lee, L.-L., Hsu, N. in Chang, S.-C. (2007). An evaluation of the quality of nursing care in orthopaedic units. Journal of Orthopaedic Nursing, 11(3), 60–168. https://doi.org/10.1016/j.joon.2007.07.002

Marshall, P., Pronovost, P. in Dixon - Woods, P. (2013). Promotion of improvement as a science. The Lancet, 381(9864), 419–421. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61850-9

Mc, C. J. (2003). Five Keys to Successful Nursing Management. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

McSherry, R., Pearce, P., Grimwood, K. idr. (2012). The pivotal role of nurse managers, leaders and educators in enabling excellence in nursing care. Journal of Nursing Management, 20(1), 7–19. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01349.x

Mitra, A. (2012). Fundamentals of Quality Control and Improvement. Leiden: Elsevier Scopus. https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch5, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch12, https://doi.org/10.1002/9781118491645.index, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch10, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch1, https://doi.org/10.1002/9781118491645.app1, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch11, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch8, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch7, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch3, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch2, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch4, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch6, https://doi.org/10.1002/9781118491645.ch9, https://doi.org/10.1002/9781118491645.fmatter

Mousavi, S. M. H., Agharahimi, Z., Daryabeigi, M. idr. (2014). Implementation of clinical governance in hospitals: Challenges and the keys for success. Acta Medica Iranica, 52(7), 493–495.

Mrayyan, M. T. in Acorn, S. (2004). Nursing practice issues in Jordan: student-suggested causes and solutions. International Nursing Review, 51(2), 81–87. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2003.00201.x

Oshvandi, K., Zamanzadeh, V., Ahmadi, F. idr. (2008). Barriers to nursing job motivation. Research Journal of Biological Sciences.

Poortaghi, S., Ebadi, A., Salsali, M. idr. (2019). Significant influencing factors and practical solutions in improvement of clinical nursing services: A Delphi study. BMC Health Services Research, 20(1), 3–12. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4781-y

Ravaghi, H., Rafiei, S., Heidarpour, P. idr. (2014). Facilitators and barriers to implementing clinical governance: A qualitative study among senior managers in Iran. Iranian Journal of Public Health, 43(9), 1266–1274.

Robida, A. (2007). Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnicah: leto 2006. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.

Segal, S., Sharabany, R. in Maaravi Y. (2021). Policymakers as safe havens: the relationship between adult attachment style, Covid-19 fear, and regulation compliance. Personality and Individual Differences, 177, 110832. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110832

Shreve, J., van den Bos, J., Gray, T. idr. (2010). The Economic Measurement of Medical Errors. NY: Milliman.

Spetz, J. in Given, R. (2003). The Future Of The Nurse Shortage: Will Wage Increases Close The Gap? Health Affairs, 22(6), 199–206. https://doi.org/10.1377/hlthaff.22.6.199

Strgar, M. (2016). Kultura varnosti, napake, vzročno posledične konference/analize in varnostne vizite ter razgovori o varnosti. V: Kakovost in varnost v zdravstvu: zbornik predavanj strokovnega srečanja (str. 13–22). Bled: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.

Thompson, C., McCaughan, D., Cullum, N. idr. (2005). Barriers to evidence-based practice in primary care nursing - why viewing decision-making as context is helpful. Journal of Advanced Nursing, 4(52), 432–444. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03609.x

You, L., Aiken, L. H., Sloane, D. M. idr. (2013). Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: Cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in China and Europe. International Journal of Nursing Studies, 2(50), 154–161. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003

Zarea, K., Negarandeh, R., Dehghan - Nayeri, N. idr. (2009). Nursing staff shortages and job satisfaction in Iran: Issues and challenges. Nursing & Health Sciences, 11(3), 326–331. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2009.00466.x

Železnik, D., Brložnik, M. Buček Hajdarević, I. idr. (2008). Poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege-Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prenosi

Objavljeno

2022-06-16

Kako citirati

Leskovic, L. (2022). Zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi: samoocena vpliva izobraževanja in delovne dobe. Revija Za Zdravstvene Vede, 9(1), 30–40. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.124

Številka

Rubrike

Prispevki