Vloga delovnega terapevta pri obravnavi mater z motnjami v duševnem zdravju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.147

Ključne besede:

delovna terapija, duševno zdravje, materinstvo, okupacije mater

Povzetek

Delovni terapevti lahko pomembno pripomorejo k boljšemu življenju mater z motnjami v duševnem zdravju. Namen raziskave je bil preučiti izkušnje in vlogo delovnih terapevtov pri obravnavi mater z motnjami v duševnem zdravju. Na vzorcu petih slovenskih delovnih terapevtov smo izvedli kvalitativno raziskavo s polstrukturiranimi intervjuji. Po
zvočnih posnetkih smo oblikovali dobesedne prepise
izjav, ki so bili obdelani po načelih kvalitativne vsebinske analize. Udeleženci so večino obravnav izvajali v skupnosti. Največ znanja za obravnavo mater so udeleženci pridobili preko izkušenj sodelavcev in izkušenj lastnega materinstva. Obravnave so bile največkrat vezane na vzpostavljanje rutin matere in otroka, vključevanje v dnevne aktivnosti, sodelovanje v družbi ter samostojnost pri izvedbi okupacij. Izziv pri delu ostaja vloga delovnega terapevta v multidisciplinarnem timu in potreba po večji širini znanja o procesu delovne terapije na področju duševnega zdravja. Še vedno obstaja vrzel v znanju na področju delovnoterapevtske obravnave mater z motnjo v duševnem zdravju, ki bi jo bilo v prihodnosti smiselno podpreti z dodatnimi izobraževalnimi vsebinami.

Literatura

Acharya, V. (2014). Preparing for motherhood: a role for occupational therapy. World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 70(1), 16–17. https://doi.org/10.1179/otb.2014.70.1.005

Aunos, M., Feldman, M. in Goupil, G. (2008). Mothering with intellectual disabilities: relationship between social support, health and well-being, parenting and child behaviour outcomes. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21(4), 320–330. https://doi.org/10.1111/j.1468-3148.2008.00447.x

Braun, V. in Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: a practical guide for beginners (1st ed.). Thousand Oaks: Sage.

Briltz, V. (2019). Occupational therapy's role in maternal mental health within transition from nicu to home [Doktorska dizertacija]. San Marcos: University of St Augustine for Health Sciences. SOAR@USA. Dostopno na: https://doi.org/10.46409/sr.FLDE1422

Brunette, M. F. in Dean, W. (2002). Community mental health care for women with severe mental illness who are parents. Community Mental Health Journal, 38(2), 153–165. https://doi.org/10.1023/A:1014599222218

Bryman, A. (2015). Social research methods (5th ed.). New York: Oxford University Press.

Cassar, V. (2005). Developing occupational therapy intervention in perinatal maternal mental health in Malta. World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 52(1), 35–38. https://doi.org/10.1179/otb.2005.52.1.007

Diaz - Caneja, A. in Johnson, S. (2004). The views and experiences of severely mentally ill mothers. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39(6), 472–482. https://doi.org/10.1007/s00127-004-0772-2

Domínguez, M. M., Rivas - Quarneti, N. in Gonzalo, N. G. (2018). Yo lo parí y él me dio la vida: estudio de la transición ocupacional vinculada a la maternidad de dos mujeres con trastorno mental. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 26(2), 271–285. https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAO1156

Hackett, E. in Cook, S. (2016). Occupational therapists' perceptions of how they support the parenting role of mental health service users who have children. Occupational Therapy in Mental Health, 32(1), 32–49. https://doi.org/10.1080/0164212X.2015.1091280

Healy, S. J., Lewin, J., Butler, S. M. idr. (2016). Affect recognition and the quality of motherinfant interaction: understanding parenting difficulties in mothers with schizophrenia. Archives of Women's Mental Health, 19, 113–212. https://doi.org/10.1007/s00737-015-0530-3

Lardieri, M. (2021). Occupational therapy in acute mental health: a closer look. OT Practice Magazine.

Leonard, R., Linden, M. in Grant, A. (2021). Effectiveness of family-focused home visiting for maternal mental illness: a systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 28(6), 1113–1127. https://doi.org/10.1111/jpm.12715

Lovejoy, M., Graczyk, P., O'Hare, E. idr. (2000). Maternal depression and parenting behavior: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 20(1), 561–592. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(98)00100-7

Mayes, R. in Björg Sigurjónsdóttir, H. (2010). Becoming a mother - becoming a father. V: Llewellyn, G., Traustadottir, R., McConnell, D. idr. (ur.). Parents with intellectual disabilities: past, present and future (str. 17–31). West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.. https://doi.

org/10.1002/9780470660393.ch1

Seeman, M. V. (2008). Prevention inherent in services for women with schizophrenia. The Canadian Journal of Psychiatry, 53(5), 332–341. https://doi.org/10.1177/070674370805300508

Steblovnik, A. (2009). Psihosomatika v nosečnosti, med porodom in po njem. V: Križaj Hacin, U. (ur.). Duševno zdravje in nosečnost, porod ter zgodnje starševstvo: strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja (str. 49–55). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Ueno, R. in Kamibeppu, K. (2008). Narratives by japanese mothers with chronic mental illness in the Tokyo metropolitan area: their feelings toward their children and perceptions of their children's feelings. Journal of Nervous in Mental Disease, 196(7), 522–530. https://doi.org/10.1097/NMD.0b013e31817cf721

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI). (2008). Uradni list Republike Slovenije, št. 10. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5314 (pridobljeno 20. 1. 2022).

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). (2023). Uradni list Republike Slovenije, št. 163. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7959&d-49682-p=1&d49682-o=2&d-49682-s=2&tab=strokovni&scrollTop=216 (pridobljeno 6. 6. 2023).

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije (2018). Kodeks etike delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Dostopno na: https://www.zdts.si/index.php/dokumenti/download/2-splosnidokumenti/2-kodeks-etike-delovnih-terapevtov-slovenije (pridobljeno 24. 1. 2022).

Zwitter Vitez, A., Zemljarič Miklavčič, J., Stabej, M. idr. (2009). Načela transkribiranja in označevanja posnetkov v referenčnem govornem korpusu slovenščine. V: Stabej, M. (ur.). Infrastruktura slovenščine in slovenistike (str. 437–442). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, znanstvena založba Filozofske fakultete. Dostopno na: http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp28/Zwitter_Zemlj_Stabej_Krek.pdf (pridobljeno 21. 1. 2022).

Wan, M. W., Moulton, S. in Abel, K. M. (2008). The service needs of mothers with schizophrenia: a qualitative study of perinatal psychiatric and antenatal workers. General Hospital Psychiatry, 30(2), 177–184. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2007.12.001

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Kangler, A., & Mihevc, Špela. (2023). Vloga delovnega terapevta pri obravnavi mater z motnjami v duševnem zdravju. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(2), 3–15. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.147

Številka

Rubrike

Prispevki