Vloga in uveljavljenost fitoterapije v Sloveniji in svetu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.123

Ključne besede:

fitoterapija, tradicionalna medicina, KAM, izobraževanje

Povzetek

Fitoterapija, to je znanstveno utemeljena uporaba rastlin in iz njih pridobljenih pripravkov za zdravljenje številnih bolezni v sodobni družbi, pridobiva na veljavi kot komplementaren pristop h konvencionalni medicini. Zelo raznolik status fitoterapije v svetu, v EU in tudi v Sloveniji, kjer je fitoterapevtska dejavnost sicer normativno opredeljena z Zakonom o zdravilstvu, pušča vtis, da je to področje na splošno neurejeno. Primerjalna analiza uveljavljenosti fitoterapije doma in po svetu, potrebe in uporaba te metode zdravljenja, pa tudi regulativna orodja, zakonodajni okvir in različne možnosti izobraževanja so potrdila potrebo po sistematičnem pristopu k formalni ureditvi te dejavnosti, še posebej pa potrebo po zagotovitvi ustreznega znanja in krepitvi kompetenc strokovnjakov, ki se ukvarjajo s fitoterapijo. Formalno izobraževanje in definiranje kompetenc je nujno potrebno, da bi lahko fitoterapijo in druge komplementarne metode zdravljenja vključili v konvencionalni model zdravstvenega varstva. V prispevku je na osnovi pregleda literature prikazana  vloga fitoterapije v sodobni družbi s poudarkom na pregledu programov za izobraževanje fitoterapevtov, ki omogočajo njihovo delovanje na področju komplementarne medicine in uradnega zdravilstva.

Literatura

Bent, S. (2008). Herbal medicine in the United States: Rewiev of efficacy, safety and regulation. Journal of General Internal Medicine, 23(6), 854‒859. https://doi.org/10.1007/s11606-008-0632-y

Blažič, M., Kregar - Velikonja, N., Majes, J. idr. (2020). Priprava študijskega programa 1. stopnje: Fitoterapija: zaključno poročilo o rezultatih razvojnega projekta. Novo mesto: Univerza v Novem mestu.

Borko, E. in Turk, Z. (2016). Zdravstvo in zdravilstvo. Revija ISIS: Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, 7, 15‒18.

Builders, F. P. (2018). Introduction to Herbal Medicine. Dostopno na: https://www.intechopen.com/books/herbal-medicine/introductory-chapter-introduction-to-herbal-medicine (pridobljeno 2. 4. 2020).

Calapai, G. (2008). European legislation on herbal medicines: A look into the future. Drug safety, 31, 428‒431. https://doi.org/10.2165/00002018-200831050-00009

CAM. (2020). The contirbution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe. Brussels: EUROCAM.

Capasso, F., Gaginella, T. S., Grandolini, G. idr. (2003). Phytotherapy: a quick reference to herbal medicine. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55528-2

Capasso, R., Izzo, A. A., Pinto, L. idr. (2000). Phytotherapy and quality of herbal medicines. Fitoterapia, 71(1), 58‒65. https://doi.org/10.1016/S0367-326X(00)00173-8

Chevallier, A. (2016). Encyclopedia of herbal medicine. New York: DK Publishing.

Česen, M. (2002). Zdravljenje z zdravili in brez njih. V: Urbančič, K. in Klemenc, D. (ur.). Spoznajmo naravno in komplementarno zdravilstvo tudi v zdravstveni negi: zbornik člankov 1. simpozija Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov (str. 59‒61). Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

Dohranović, S., Bosnić, T. in Osmanović, S. (2012). Značaj i uloga alternativne medicine u liječenju. Hrana u zdravlju i bolesti, znanstveno-strućni časopis za nutricionizam i dijetetiku, 1(2), 39‒47.

Eardley, S., Bishop, F. L. in Prescott, P. (2012). A systematic literature review of complemetary and alternative medicine prevalence in EU. Forsch Komplementmed, 19(2), 18‒28. https://doi.org/10.1159/000342708

EC. (2020). Regulated proffesion Fitoterapia. Dostopno na: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=30914 (pridobljeno 8. 4. 2020).

EC. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (consolidated version: 16/11/2012, amended by Directive 2002/98/EC, Directive 2003/63/EC, Directive 2004/24/EC, Directive 2004/27/EC, and Directive 2008/29/EC). Brussel: European Union; c1995–2018. Dostopno na: https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-1_en#dir (pridobljeno 5. 7. 2020).

Ekor, M. (2014). The Growing Use of Herbal Medicines: Issues Relating to Adverse Reactions and Challenges in Monitoring Safety. Frontiers in Pharmacology, 4, 1‒10. https://doi.org/10.3389/fphar.2013.00177

EMA. (2020). Herbal medicinal products. Dostopno na: https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/herbal-medicinal-products (pridobljeno 1. 4. 2020).

Ernst, E. (2005). The efficacy of herbal medicine – an overview. Fundamental and Clinical Pharmacology, 19(4), 405‒409. https://doi.org/10.1111/j.1472-8206.2005.00335.x

ESCOP. (2020a). About ESCOP. Dostopno na: https://escop.com/about-escop/ (pridobljeno 15. 4. 2020).

ESCOP. (2020b). Members. Dostopno na: https://escop.com/about-escop/members/ (pridobljeno 15. 4. 2020).

EUROSTAT. (2019). Healthy life years by sex. Dostopno na: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (pridobljeno 31. 3. 2021).

Figueras, J., Mckee, M., Lessof, S. idr. (2008). Health Systems, health and wealth: Assessing the case of investing in helth systems. Background document for WHO European Ministerial Conference on Health Systems: Health Systems, Health and Wealth. Copenhagen: Regional Office for Europe.

Fürst, R. in Zündorf, I. (2015). Evidence based Phytotherapy in Europe: Where Do We Stand? Planta Medica, 81(12‒13), 962‒967. https://doi.org/10.1055/s-0035-1545948

Galle - Toplak, K. (2000). Zdravilne rastline na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hajat, C. in Stein, E. (2018). The global burden of muliple chronic conditions: A narrative review. Preventive Medicine Reports, 12, 284‒293. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.008

Heinrich, M., Barnes, J., Prieto - Garcia, J. idr. (2012). Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy. London: Elsevier.

Herman, P. M., Poindexter, B. L., Witt, C. M. idr. (2012). Are complementary therapies and integrative care cost-effective? A systematic review of economic evaluations. BMJ Open, 2(5), 2:e001046. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001046

Job, K. M., Kiang, T. K. L., Constance, J. E. idr. (2016). Herbal Medicines: challenges in the modern world. Part 4. Canada and United States. Expert Review of Clinical Pharmacology, 9(12), 1597‒1609. https://doi.org/10.1080/17512433.2016.1238762

Kemppainen, M. L., Kemppainen T. T., Reippainen, J. A. idr. (2018). Use of complementary and alternative medicine n Europe: Health-related and sociodemographic determinants. Scandinavian Journal of Public Health, 46(4), 448‒455. https://doi.org/10.1177/1403494817733869

Kersnik, J. (2006). Družinska medicina in uporabniku komplementarne in alternativne medicine. Zdravstveno varstvo, 45(4), 204‒206.

Klein, S. D., Torchetti, L., Frei - Erb, M. idr. (2015). Usage of complementary medicine in Switzerland: Results of the Swiss Health Survey 2012 and development since 2007. PloS one, 10(10), e0141985. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141985

Klemenc - Ketiš, Z. in Verovnik, F. (2004). Uporaba zdravilnih rastlin med prebivalci Velenja. Zdravstveni vestnik, 73 (2), 59‒62.

Kopp, B. (2015). High acceptance of herbal medicinal products: What does the future hold? Wiener Medizinische Wochenschrift, 165, 215‒216. https://doi.org/10.1007/s10354-015-0376-3

Kraft, K. (2012). Lehre der Phytotherapie im Rahmen des Medizinstudiums in Deutchland. Phytother, 33, 57‒63. https://doi.org/10.1055/s-0031-1286047

Kralj. M. (2001). Ovrednotenje uporabe in odnosa uporabnikov do zdravilnih rastlin in njihovih pripravkov pri samozdravljenju. [Diplomska naloga]. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo.

Kreft, S. (2008). Zakonska ureditev zdravil za samozdravljenje rastlinskega in kemijskega izvora ter prehranskih dopolnil. V: Klemenc - Ketiš, Z. in Tušek - Bunc, K. (ur). Samozdravljenje: učno gradivo za 25. učne delavnice za zdravnike družinske medicine (str. 13‒20). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine.

Lesjak, M. (2006). Komplementarna in alternativna medicina. Zdravstveno varstvo, 45(4), 207‒209.

Mclntyre, E., Adams, J., Foley, H. idr. (2019). Consultations with Naturopaths and Western Herbalists: Prevalence of Use and Characteristics of Users in Australia. The journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(2), 181‒188. https://doi.org/10.1089/acm.2018.0309

Mills, S. (1997). Velika knjiga o metodah zdravljenja: primerjava alternativne prakse in uradne medicine. Ljubljana: Orbis.

Minghetti, P., Franze, S., Zaccara, V. idr. (2016). Innovation in Phytotherapy: Is a New Regulation the Feasible Perspective in Europe? Planta Medica, 82(7), 591‒595. https://doi.org/10.1055/s-0042-104509

PIRS. (2020). Dostopno na: https://pirs.si/#/search;key=zeli%C5%A1%C4%8Darstvo;location=undefined (pridobljeno 17. 4. 2020).

Pulok, K. M. (2015). Evidence-based vallidation of herbal medicine. Amsterdam: Elsevier.

Rashrash, M., Schommer, J. C. in Brown, L. M. (2017). Prevalence and Predictors of Herbal Medicine Use Among Adults in the United States. Journal of Patient Experience, 4(3), 108‒113. https://doi.org/10.1177/2374373517706612

Razinger Mihovec, B. (2007). Vpliv socialno-demografskih značilnosti in zdravstvenega stanja populacije na uporabo zdravil rastlinskega izvora v Slovenij. [Magistrska naloga]. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo.

Sammons, H. M., Gubarev, M., Krepkova, L. idr. (2016). Herbal medicines: challenges in the modern world. Part 2. European Union and Russia. Expert Rewiew of Clinical Pharmacology, 9(8), 1117‒1127. https://doi.org/10.1080/17512433.2016.1189326

Smogavec, M. in Softič, N. (2009). Razširjenost samozdravljenja v Slovenski populaciji. Maribor: Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru.

Suhrcke, M. in Urban, D. (2010). Are cardiovascular diseases bad for economic growth? Health economics, 19, 1478‒1496. https://doi.org/10.1002/hec.1565

Tachijan, A., Vigar, M. in Jahangir, A. (2010). Use of Herbal Products and Potential Interactions in Patients With Cardiovascular Diseases. Journal of the American College of Cardiology, 55(6), 515‒525. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.07.074

Turk, Z. (2004). Ali ima slovenska medicina alternativo? Zdravniški vestnik: glasilo Slovenskega zdravniškega društva, 73(7‒8), 617‒619.

UMAR. (2019). Poročilo o razvoju. Dostopno na: https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/razvoj_slovenije/2019/Porocilo_o_razvoju_2019.pdf (pridobljeno 8. 4. 2020).

Wachtel - Galor, S. in Benzie F. F. I. (2011). Herbal medicine: An introduction to its History, Usage, Regulation, Current Trends, and Research Needs. V: Wachtel - Galor, S. in Benzie, F. F. I. (ur.). Herbal medicine: biomolecular and clinical aspects (str. 1‒10). Abingdon: Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.1201/b10787-2

Weixlbaumer, V., Draxler, L., Zeitlinger, M. idr. (2020). From St. John‘s wort to tomato and from Rhodiola to cranberry: A review of phytotherapy and some examples. Wiener klinische Wochenschrift. Dostopno na: https://doi.org/10.1007/s00508-020-01633-w (pridobljeno 1. 4. 2020).

WHO. (2000). General guidelines for methodologies on research and evaluation of tradicional medicine. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2013). Traditional Medicine Strategy 2014‒2023. Geneva: World Health Organization.

WHO. (2019). Global report on traditional and complementary medicine. Geneva: World Health Organization.

Yuan, H. idr. (2016). The Traditional Medicine and Modern Medicine from Natural Products. MDPI Journals: Molecules, 21(5), E559. https://doi.org/10.3390/molecules21050559

Zakon o zdravilih (ZZdrav). (2014). Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19. Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-0539?sop=2014-01-0539 (pridobljeno 9. 4. 2020).

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav). (2007). Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11 (31.10.2007). Dostopno na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3722 (pridobljeno 9. 4. 2020).

Prenosi

Objavljeno

2022-06-16

Kako citirati

Krsnik, S., Blažič, M., & Kregar Velikonja, N. (2022). Vloga in uveljavljenost fitoterapije v Sloveniji in svetu. Revija Za Zdravstvene Vede, 9(1), 80–95. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.123

Številka

Rubrike

Prispevki