Modeli izobraževanja študentov zdravstvene nege o infekcijah povezanih z zdravstveno nego - pregled literature

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.142

Ključne besede:

model izobraževanja, metode izobraževanja, študenti zdravstvene nege, medicinske sestre, znanje, preventiva in kontrola infekcij

Povzetek

Okužbe, povezane z zdravstveno nego (HAI, Healthcare-associated infections), so vzrok za večjo obolevnost in umrljivost, podaljšujejo bivanje in povečujejo stroške zdravljenja. Naš cilj je bil s pregledom literature identificirati najpomembnejše komponente modela izobraževanja za medicinske sestre/tehnike in študente zdravstvene nege o preprečevanju HAI. Raziskavo smo izvedli s sistematičnim pregledom 18 člankov v 5 znanstvenih bazah. S kodiranjem rezultatov smo dobili kategorijo »Glavne sestavine modela izobraževanja študentov zdravstvene nege in medicinskih sester/tehnikov o preprečevanju okužb v zdravstvu« ter šest podkategorij. Ugotovimo lahko, da mora uspešen model izobraževanja o preprečevanju in obvladovanju HAI v zdravstvu vsebovati šest glavnih komponent: izobraževanje s poudarkom na povezovanju teorije in prakse ter spremljanju napredka; kontinuiteta v izobraževanju; razvoj in/ali revizija novih modelov, učnih načrtov, izobraževalnih načrtov in programov; uporaba različnih izobraževalnih metod; izobraževanje na podlagi strokovnih kompetenc; potreba po nacionalnem izobraževalnem programu. Implementacija modela je odvisna od posameznika, lokalne in nacionalne ravni podpore. 

Literatura

AL‐Rawajfah, O. M. (2014). Infection control practices among intensive care unit registered nurses: a Jordanian national study. Nursing in critical care, 21(2), e20–e27. https://doi.org/10.1111/nicc.12078

Al-Rawajfah, O. M., Hweidi, I. M., Alkhalaileh, M. idr. (2013). Compliance of Jordanian Registered Nurses With Infection Control Guidelines: A National Population-Based Study. American Journal Of Infection Control, 41(11), 1065–1068. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2013.05.008

Alrubaiee, G. G., Baharom, A., Faisal, I. idr. (2021). Implementation of an Educational Module on Nosocomial Infection Control Measures: A Randomised Hospital-Based Trial. BMC Nursing, 20(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00551-0

Carrico, R. M., Garrett, H., Balcom, D. idr. (2018). Infection Prevention and Control Core Practices: A Roadmap for Nursing Practice. Nursing, 48(8), 28–29. https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000544318.36012.b2

Carter, E. J., Mancino, D., Hessels, A. J. idr. (2017). Reported Hours of Infection Education Received Positively Associated with Student Nurses' Ability to Comply with Infection Prevention Practices: Results from a Nationwide Survey. Nurse Education Today, 53, 19. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.02.021

Chen, W. S., Qiao, F., Yang, Y. idr. (2019). Interpretation and Clinical Practice of Regulation for Prevention and Control of Healthcare Associated Infection in Outpatient and Emergency Department in Healthcare Facilities. Annals of Translational Medicine, 7(1), 10. https://doi.org/10.21037/atm.2018.12.05

Council of the European Union (2009). Council Recommendation 2009/C 151/01 of 9 June 2009 on Patient Safety, Including the Prevention and Control of Healthcare Associated Infections. Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009H0703(01).

Cox, J. L., Donna Simpson, M., Letts, W. idr. (2014). Putting It into Practice: Infection Control Professionals' Perspectives on Early Career Nursing Graduates' Microbiology and Infection Control Knowledge and Practice. Contemporary nurse, 49(1), 83–92. https://doi.org/10.1080/10376178.2014.11081957

Damani, N. N. (2019). Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija. Zagreb: Medicinska naklada. 10. ECDC - European Centre for Disease Control and Prevention. (2018). Infographic: Healthcare-Associated Infections - a Threat to Patient Safety in Europe. Dostopno na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-healthcare-associated-infections-threat-patientsafety-

europe (pridobljeno 8. 7. 2022).

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (b. d.). Strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega. Dostopno na: https://www.fzsv.si/%C5%A0tudijskiprogrami/%C5%A0tudijski-program-1-stopnja-Zdravstvena-nega/Predmetnik (pridobljeno 4. 3. 2022).

Hinkin, J. in Cutter, J. (2014). How do University Education and Clinical Experience Influence Pre-Registration Nursing Students' Infection Control Practice? A Descriptive, Cross Sectional Survey. Nurse Education Today, 34(2), 196–201. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.09.005

Hrvatska komora medicinskih sestara. (2014). Narodne novine br. 121/03., 117/08 i 57/11. Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti medicinskih sestara. članak 1.–5. i 5.–9. Dostopno na: http://www.hkms.hr/data/1321863821_425_mala_Pravilnik%20o%20sadrzaju,%20rokovima%20i%20postupku%20strucnog%20usavrsavanja%20i%20provjere%20strucnosti%20medicinskih%20sestara%20-%20procisceni%20tekst.pdf (pridobljeno 7. 1. 2021).

Kim, E., Kim, S. S. in Kim, S. (2021). Effects of Infection Control Education for Nursing Students Using Standardized Patients vs. Peer Role-Play. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 107. https://doi.org/10.3390/ijerph18010107

Lobo, D., Sams, L. M. in Fernandez, S. L. (2019). Correlation between Health Professionals' Knowledge, Attitude and Practice about Infection Control Measures. Journal of Medical & Allied Sciences, 9(1), 26–31. https://doi.org/10.5455/jmas.17740

Ministarstvo zdravstva. (2002). NN 93/2002. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija. Dostopno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_08_93_1568.html (pridobljeno 13. 11. 2019).

Mitchell, B. G., Say, R., Wells, A. idr. (2014). Australian Graduating Nurses' Knowledge, Intentions and Beliefs on Infection Prevention and Control: a Cross-Sectional Study. BMC Nursing, 13(1), 43. https://doi.org/10.1186/s12912-014-0043-9

Nasiri, A., Balouchi, A., Rezaie - Keikhaie, K. idr. (2019). Knowledge, Attitude, Practice, and Clinical Recommendation Toward Infection Control and Prevention Standards among Nurses: A Systematic Review. American Journal of Infection Control, 47(7), 827–833. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2018.11.022

Ojo, O. O. in Ojo, O. (2017). Assessing Students' Knowledge of Healthcare-Associated Infections: a Global Perspective. British Journal of Nursing, 26(20), 1121–1126. https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.20.1121

Olans, R. D., Nicholas, P. K., Hanley, D. idr. (2015). Defining a Role for Nursing Education in Staff Nurse Participation in Antimicrobial Stewardship. The Journal of Continuing Education in Nursing, 46(7), 318–321. https://doi.org/10.3928/00220124-20150619-03

Sarani, H., Balouchi, A., Masinaeinezhad, N. idr. (2016). Knowledge, Attitude and Practice of Nurses about Standard Precautions for Hospital-Acquired Infection in Teaching Hospitals Affiliated to Zabol University of Medical Sciences (2014). Global Journal of Health Science, 8(3), 193. https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n3p193

Storr, J., Twyman, A., Zingg, W. idr. (2017). Core Components for Effective Infection Prevention and Control Programmes: New WHO Evidence-Based Recommendations. Antimicrobial Resistance & Infection Control, 6(1), 6. https://doi.org/10.1186/s13756-016-0149-9

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva. Dostopno na: http://www.fdmz.hr/index.php/studij/sveucilisni-preddiplomski-studij-sestrinstva (pridobljeno 24. 11. 2019).

Sveučilište Sjever, Preddiplomski studij sestrinstvo, izvedbeni plan nastave za god. 2017/2018. Dostopno na: https://www.unin.hr/sestrinstvo/kolegiji/ (pridobljeno 24. 11. 2019).

Sveučilište u Dubrovniku. Preddiplomski stručni studij sestrinstva, Izvedbeni Plan Nastave 2020.–2021. Dostopno na: https://www.unidu.hr/studij-sestrinstvo/#1585591018837-4c49f779-8a83 (pridobljeno 6. 1. 2021).

Sveučilište u Rijeci, Stručni studij sestrinstva, nastavni plan za 2017/2018. Dostopno na: http://www.fzsri.uniri.hr/files/NASTAVA/Preddiplomski/SESTRINSTVO/Nastavni_plan/NP17-18S.pdf (pridobljeno 24. 11. 2019).

Sveučilište u Splitu, Preddiplomski sveučilišni studijski program sestrinstvo, Plan i program preddiplomskog sveučilišnog studija - sestrinstvo (2011). Dostopno na: https://ozs.unist.hr/images/programi/program_sestrinstvo.pdf (pridobljeno 24. 11. 2019).

Sveučilište u Zagrebu, Metode poučavanja. (2018). Dostopno na: http://www.unizg.hr/studiji-istudiranje/cjelozivotno-obrazovanje-i-usavrsavanje/podrska-nastavnicima/ucenje-i-poucavanjeu-visokom-obrazovanju-upravo/poucavanje/ (pridobljeno 21. 11. 2019).

Tawalbeh, L. I., Al-Rawajfah, O. M. in Habiballah, L. (2019). The Effect of Infection Control Course on Nursing Students' Knowledge of and Compliance With Universal Precautions: A Quasi-Experimental Study. Dimensions of Critical Care Nursing, 38(3), 137–145. https://doi.org/10.1097/DCC.0000000000000352

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju. Študijski program Zdravstvena nega prve stopnje. Dostopno na: https://fvz.upr.si/studij/zdravstvena-nega-vs/ (pridobljeno 4. 3. 2022).

Univerza v Ljubljani. Zdravstvena fakulteta. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Zdravstvena nega. Dostopno na: https://www.zf.uni-lj.si/images/kakovost/ZN_1st_-_predstavitveni_22-23_feb.pdf (pridobljeno 4. 3. 2022).

Univerza v Novom mestu, Fakulteta za zdravstvene vede. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega. Dostopno na: https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/Elaborati/cistopisi/Cistopis__1_STOPNJA_ZN_junij_2020_IP.pdf (pridobljeno 4. 3. 2022).

Veleučilište u Bjelovaru. Izvedbeni plan nastave preddiplomski stručni studij sestrinstva 2021–2022. Dostopno na: https://vub.hr/images/uploads/2668/izvedbeni_plan_-_preddiplomski_strucni_studij_sestrinstvo_2021_-_2022.pdf (pridobljeno 19. 1. 2022).

Veleučilište u Karlovcu. Preddiplomski stručni studij sestrinstva. Preddiplomski sveučilišni studijski program sestrinstvo. Plan i program preddiplomskog sveučilišnog studija - sestrinstvo. Dostopno na: https://www.vuka.hr/fileadmin/user_upload/sestrinstvo/2020/Izvedbeni_II_godina.pdf (pridobljeno 21. 11. 2020).

Visoka zdravstvena šola v Celju. Študijski program Zdravstvena nega prve stopnje. Dostopno na: http://www.vzsce.si/en/537 i http://www.vzsce.si/si/studijski-program/467 (pridobljeno 4. 3. 2022).

Ward, D. J. (2011). The Role of Education in the Prevention and Control of Infection: A Review of the Literature. Nurse Education Today, 1(31), 9–17. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.03.007

Xiong, P., Zhang, J., Wang, X. idr. (2017). Effects of a Mixed Media Education Intervention Program on Increasing Knowledge, Attitude, and Compliance With Standard Precautions Among Nursing Students: A Randomized Controlled Trial. American Journal of Infection Control, 45(4), 389–395. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.11.006

Yuan, T., Liu, H., Li, X. D. idr. (2020). Factors Affecting Infection Control Behaviors to Prevent COVID-19: An Online Survey of Nursing Students in Anhui, China in March and April 2020. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e925877. https://doi.org/10.12659/MSM.925877

Zdravstveno veleučilište Zagreb, Preddiplomski stručni studij sestrinstva, Studijski program (2016). Dostopno na: https://www.zvu.hr/wp-content/uploads/SE.pdf.

Objavljeno

2023-06-27

Kako citirati

Kranjčević-Ščurić, M., Plazar, N., & Filej, B. (2023). Modeli izobraževanja študentov zdravstvene nege o infekcijah povezanih z zdravstveno nego - pregled literature. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(1), 75–96. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.142

Številka

Rubrike

Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>