Dejavniki zaviranja in spodbujanja zaposlovanja v dolgotrajni oskrbi

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.140

Ključne besede:

dolgotrajna oskrba, zdravstvena nega, zaposlovanje, izobraževanje, socialna oskrba

Povzetek

Kadrovski izzivi na področju dolgotrajne oskrbe (DO) v Sloveniji so zelo veliki. Zato so cilji raziskave identificirati ključne dejavnike zaviranja in spodbujanja zaposlovanja v DO ter nujne ukrepe za pridobivanje novih delavcev in ohranjanje zadovoljstva med zaposlenimi. Vzorec je vključeval študente, brezposelne, zaposlene in bivše zaposlene različnih slovenskih zavodov DO (N = 49). Uporabili smo kvalitativni pristop s fokusnimi skupinami, ki smo jih izvedli novembra in decembra 2022 ter januarja 2023. Rezultati so pokazali, da so največji zaviralni dejavniki zastareli kadrovski standardi in normativi, nizka plača, tog in večizmenski delavnik ter fizične in psihološke obremenitve zaposlenih. Ključni dejavnik spodbude je redna zaposlitev s stalno plačo. Pomanjkanje kvalificiranega osebja na področju DO zahteva takojšnjo družbeno pozornost in ukrepe, kot so postavitev ustreznih kadrovskih normativov, uvedba konkurenčne plače in ugodnosti/bonusov, večja avtonomija zaposlenih, možnosti za izobraževanje (plačevanje šolnin), usposabljanje in strokovni razvoj, tehnološka podpora, programi za upravljanje s stresom in svetovalni programi za preprečevanje nesreč pri delu in izgorelosti, spodbujanje pozitivne kulture na delovnem mestu in aktivna promocija za dvig ugleda poklicev v DO.

Literatura

Aloisio, L. D., Coughlin, M. in Squires, J. E. (2021). Individual and Organizational Factors of Nurses’ Job Satisfaction in Long-Term Care: A Systematic Review. International Journal of Nursing Studies, 123, 104073. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104073

American Health Care Association. (2020). The Long-Term and Post-Acute Care Workforce: Challenges and Solutions. Dostopno na: https://www.ahcancal.org/research_data/research/ltcworkforce (pridobljeno 28. 2. 2023).

Backhaus, R., Jochem, I., Reijnders - Paffen, H. idr. (2021). How to Position, Attract and Retain Registered Nurses in Nursing Homes: A Qualitative, Explorative Study. Journal of Long-Term Care, 192–200. https://doi.org/10.31389/jltc.80

Blindheim, K., Solberg, M., Hameed, I. A. idr. (2023). Promoting Activity in Long-Term Care Facilities With the Social Robot Pepper: a Pilot Study. Informatics for Health & Social Care, 48(2), 181–195. https://doi.org/10.1093/geront/gnu076

Butler, S. S., Brennan - Ing, M., Wardamasky, S. idr. (2015). Determinants of Job Satisfaction and Turnover among Home Health Aides: Identifying the Unique Needs of a Growing Demographic. The Gerontologist, 55(4), 584–595. https://doi: 10.1093/geront/gnu076

Choi, J., Flynn, L. in Aiken, L. H. (2012). Nursing practice environment and registered nurses’ job satisfaction in nursing homes’. The Gerontologist, 52(4), 484–492. https://doi.org/10.1093/geront/gnr101

Eurofound (2020). Long-Term Care Workforce: Employment and Working Conditions, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Dostopno na: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2020/long-term-care-workforce-employment-andworking-conditions (pridobljeno 28. 2. 2023).

European Association for Long-Term Care Nursing. (2018). The Shortage of Long-Term Care Staff in Europe: Causes, Consequences and Solutions. Dostopno na: https://www.eanp.org/en/projects/ltc-staff-shortage-in-europe.html (pridobljeno 28. 2. 2023).

European Public Servis Union (2022). Staff shortages in health increase across Europe. Dostopno na: https://www.epsu.org/article/staff-shortages-health-increase-across-europe.

Havig, A. K., Skogstad, A. in Veenstra, M. (2011). Job Satisfaction among Nursing Home Staff: A Literature Review. Journal of Nursing Management, 19(4), 500–516. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01159.x

Kerbler, B., Sendi, R. in Filipovič Hrast, M. (2017). Odnos starejših ljudi do dóma in domačega bivalnega okolja. Urbani izziv, 28(2), 18–31. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2017-28-02-002.

OECD. (2021a). Health at a Glance. OECD INDICATORS. Dostopno na: https://www.oecdilibrary.org/docserver/ae3016b9-en.pdf?expires= 164128013&id =id&accname=guest&checksum (pridobljeno 28. 2. 2023).

OECD.(2021b) Who Cares? Attracting and Retaining Care for the Elderly. Dostopno na: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/92c0ef68-en/index.html?itemId=/content/publication/92c0ef68-en (pridobljeno 28. 2. 2023).

Računsko sodišče RS (2019). Revizijsko poročilo 2019 Skrb: za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Dostopno na: https://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Revizije/2019/KAM/KAM-2_RSP_RevizijskoP.pdf (pridobljeno 28. 2. 2023).

Ramovš, J. (2019). Integrirana dolgotrajna oskrba. Kakovostna starost, 22(3), 54–56.

Spasova, S., Beaten, R. in Vanhercke, B. (2018). Challenges in Long-Term Care in Europe. Eurohealth Observer, 24(4), 7–12.

World Health Organization. (2018). Long-Term Care for Older People. Dostopno na: https://www.who.int/ageing/long-term-care/en/ (pridobljeno 28. 2. 2023).

Zakon o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji. (2021). Uradni list RS, št. 196/21 (9. 12. 2021). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO762 (pridobljeno 28. 2. 2023).

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (2021). Analiza razmer na trgu dela in kadrovska strategija na področju zdravstvene dejavnosti. Dostopno na: https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2021/09/Analiza_razmer_na_trgu_dela_in_predlog_politik_ter_ukrepov_kadrovske_strategije2.pdf (pridobljeno 28. 2. 2023).

Prenosi

Objavljeno

2023-06-27

Kako citirati

Erjavec, K. (2023). Dejavniki zaviranja in spodbujanja zaposlovanja v dolgotrajni oskrbi. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(1), 19–35. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.140

Številka

Rubrike

Prispevki